Klauzula

  1. Administratorem zebranych danych osobowych jest Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu z siedzibą przy ul. Z.Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań, tel. 61 852 85 03, e-mail. ibch@ibch.poznan.pl  (zwany dalej Instytut).
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres Instytutu: Inspektor Ochrony Danych, Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu z siedzibą przy ul. Z.Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań lub wysyłając e-mail na adres: dpo@ichb.poznan.pl
  3. Dane osobowe przetwarzane są:
  • w celu uczestnictwa w konferencji Understand and describe life na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych (podstawa prawna: art.6 ust.1 lit.a RODO);
  • w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń dla obrony przed nimi (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora – art. 6 ust. 1 lit f. RODO, którym jest dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami).
  • zapewnienia rozliczalności (podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit.f RODO, którym jest wykazanie spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa).
  1. Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych: imię (imiona) i nazwisko, adres e-mail.
  2. Twoje dane osobowe po zrealizowaniu celu pierwotnego, dla którego zostały zebrane, o jakim była mowa wcześniej, będą przetwarzane dla celów archiwalnych przez okres zgody z obowiązującymi u nas przepisami archiwalnymi.
  3. W niektórych przypadkach mamy prawo przekazywać Twoje dane dalej-jeśli jest to konieczne, abyśmy mogli wykonywać nasze usługi. Możemy przekazywać Twoje dane w szczególności następującym odbiorcom: -osobom upoważnionym przez nas; -naszym pracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki; -uprawnionym podmiotom na podstawie odrębnych przepisów prawa.
  4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  5. Masz prawo zwrócić się do nas z żądaniem dostępu do treści danych osobowych Twoich, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  6. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych dotyczącą przetwarzania Twoich danych.

  Każde z w/wym. żądań zostanie rozpatrzone zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

  1. Podanie danych osobowych przez Ciebie jest dobrowolne, a zarazem jest warunkiem umownym, ponieważ ich nie podanie skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w konferencji Understand and describe life.
  2. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o których mowa w art. 4 pkt.4) RODO, co oznacza formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej.

  1. The administrator of the collected personal data is the Institute of Bioorganic Chemistry, Polish Academy of Sciences in Poznań, with its registered office at ul. Z.Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań, phone no. 61 852 85 03, e-mail: ibch@ibch.poznan.pl (hereinafter referred to as the Institute).

  2. The administrator has appointed a Data Protection Officer who can be contacted in writing by traditional mail to the Institute’s address: Data Protection Inspector, Institute of Bioorganic Chemistry, Polish Academy of Sciences in Poznań, with its registered office at ul. Z.Noskowskiego 12/14, 61-704 Pozna,ń or by sending an e-mail to the following address: dpo@ichb.poznan.pl

  3. Personal data is processed:• in order to participate in the conference Understand and describe life on the basis of your consent to the processing of personal data (legal basis: Article 6(1)(a) of the GDPR);• in order to possibly determine and pursue claims for defense against them (legal basis: legitimate interest of the administrator – Article 6(1)(f) of the GDPR, which is the pursuit of claims and defense against claims).• ensuring accountability (legal basis: Article 6(1)(f) of the GDPR, which is to demonstrate compliance with legal obligations).

  4. The administrator processes the following categories of personal data: name (names) and surname, e-mail address, Understand and describe life.

  5. Your personal data, after the primary purpose for which they were collected, as mentioned above, will be processed for archival purposes for the period of consent with the archival regulations in force in our country.

  6. In some cases, we have the right to transfer your data further – if it is necessary for us to be able to perform our services. We may transfer your data in particular to the following recipients: – persons authorized by us; -our employees who need access to data to perform their duties; – authorized entities on the basis of separate provisions of law.

  7. Personal data will not be transferred to a third country or an international organization.

  8. You have the right to request access to your personal data, rectification, deletion or limitation of processing, the right to object to processing and you have the right to withdraw consent at any time without affecting the lawfulness of processing based on consent before its withdrawal;

  9. You have the right to lodge a complaint with the supervisory body, which is the President of the Office for Personal Data Protection regarding the processing of your data.Each of the above-mentioned requests will be considered in accordance with Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Councilof 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation).

  10. Providing personal data by you is voluntary, and at the same time it is a contractual condition, because failure to provide them results in the inability to participate in the conference Understand and describe life.

  11. Personal data is not subject to automated decision-making, including profiling, referred to in art. 4 point 4) of the GDPR, which means a form of automated processing of personal data, which consists in using personal data to evaluate certain personal factors of a natural person.